Podmienky objednávky SSL certifikátov

Zmluvné strany súhlasia s uvedenými Podmienkami objednávky SSL certifikátov (ďalej len Podmienky) prostredníctvom internetu a potvrdzujú svoj záväzok riadiť sa nižšie uvedenými podmienkami rovnako, ako by boli tieto podmienky vytlačené a podpísané vo forme Zmluvy.

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Spoločnost ZONER, s.r.o. vydáva v súlade s §273 zák. č. 513/1991 Zb. (Obch. zák.) v platnom znení tieto Podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, uzatvorenej medzi:

   ZONER, s.r.o., Jaskový rad 5, 83101 Bratislava 37
   IČO: 35770929, DIČ: SK2020212590
   zapísanou v obchodnom registre vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka 19487/B,
   (ďalej len "Poskytovateľ") na strane jednej


   a

   Zákazníkom
   (ďalel len "Zákazník") na strane druhej

  2. Odoslaním objednávkového formulára Zákazník potvrdzuje svoj záujem o zabezpečenie objednávky, udeľuje svoj súhlas so znením týchto Podmienok a platným cenníkom služieb.

 2. Objednávka

  1. Vykonaním objednávky sa aktivuje príslušný Zákaznícky účet a vytvorí sa Zákazníkov profil, ku ktorému má prístup na adrese https://www.sslmarket.sk/login. Zriadenie a vedenie Zákazníckeho účtu nie je nijako spoplatnené. Zákazník sa zaväzuje urobiť všetky opatrenia, aby zabránil prístupu akejkoľvek tretej osoby k svojmu účtu bez jeho predchádzajúceho súhlasu.

  2. Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami pre objednanie, vystavenie a použitie bezpečnostných certifikátov Certifikačnej autority, ktorej certifikát objednáva. Zákazník sa tiež zaväzuje, že s týmito podmienkami súhlasí a bude sa nimi riadiť. Podmínky k jednotlivým typům CA a certifikátů jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých certifikačních autorit: THAWTE, Symantec, GeoTrust, RapidSSL.

  3. Zákazník odoslaním objednávkového formulára a následným potvrdením Podmienok výslovne potvrdzuje a súhlasí s tým, že:

   1. Všetky údaje a osobné údaje v zmysle zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len „Zákon“), týkajúce sa Zákazníka, uvedené vo formulári alebo dodatočne získané, budú zhromaždené a uchované v databáze Zákazníkov, spravovanej spoločnosťou ZONER, s.r.o. s tým, že budú ďalej spracovávané a poskytované tretím osobám za podmienok ustanovených zákonom a týmito Podmienkami.

   2. Poskytne také údaje, ktoré sú aktuálnymi, pravdivými a úplnými informáciami podľa príslušných požiadaviek v objednávke, a že sa nedopustí porušenia práva na ochranu osobných údajov tým, že uvedie údaje, či meno inej osoby bez jej predchádzajúceho súhlasu.
   3. Poskytovateľ je oprávnený, v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení, zasielať Zákazníkom akékoľvek e-mailové a SMS zprávy, vrátane správ obsahujúcich informácie o poskytovaných službách Poskytovateľa.

   4. Poskytovateľ je za podmienok stanovených Zákonom oprávnený odovzdať údaje resp. databázu inému správcovi, pričom taký správcu môže byť aj zahraničnou osobou.

   5. Poskytovateľ je oprávnený identifikovať Zákazníka, ak si to vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo ak je taká identifikácia nutná podľa platných právnych predpisov, pričom sa má za to, že všetky vyššie uvedené súhlasy sú udeľované na celé obdobie, kedy sú údaje uchovávané v databáze, a sú konečné v tom zmysle, že nie je pre akékoľvek jednotlivé nakladanie s údajmi potrebný ďalší konkrétny súhlas Zákazníka, ak zákon neustanovuje inak.

  4. Zákazník sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie na dokončenie vystavenia objednaného SSL certifikátu a zaväzuje sa maximálne spolupracovať s Certifikačnou autoritou, ktorá daný certifikát vystavuje.

  5. Ak nebude poskytovateľ schopný zabezpečiť uhradenú objednávku z dôvodu zamietnutia CA, budú Zákazníkovi vrátené všetky úhrady v plnom rozsahu.

  6. V prípade nespolupráce so zabezpečením uhradenej objednávky či z dôvodu nečinnostiZákazníka môže Poskytovateľ objednávku po 30 dňoch od posledného upozornenia zrušiť a vrátiť úhradu objednávky zníženú o 10 % ceny objednávky, minimálně však o 20 €.

 3. Ostatné ustanovenia

  1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť údaje a databázu proti zneužitiu, v prípade odovzdania údajov tretím osobám v súlade so zákonom a týmito Podmienkami však Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich prípadné zneužitie, s výnimkou zodpovednosti stanovenej zákonom.

  2. Poskytovateľ je oprávnený odstrániť Zákazníkov účet v prípade, že:

   1. Poskytovateľ má dôvodné podozrenie, že Zákazník ho používa v rozpore s platnými zákonmi a všeobecne záväznými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti alebo dobrými mravmi, alebo má slúžiť na porušovanie práv tretích osôb alebo k páchaniu alebo napomáhaniu trestnej činnosti

   2. Zákazník poruší povinnosti stanovené v Podmienkach ,alebo povinnosti stanovené Certifikačnými autoritami.

  3. Zákazník je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho Zákazníckeho účtu, alebo zmenu či vymazanie všetkých údajov z databázy, a to prostredníctvom žiadosti zaslanej na emailovú adresu admin@zoner.sk.

 4. Reklamácie a odstraňovanie porúch a závad

  1. Zákazník je povinný oznámiť poskytovateľovi chybne objednané služby alebo iné závady na strane poskytovateľa okamžite po ich zistení.

  2. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť závady na svojej strane, pokiaľ znemožňujú zákazníkovi využívať objednané služby, ak mu v tom nebránia objektívne dôvody.

  3. Náklady na odstránenie závad nesie poskytovateľ s výnimkou prípadov, keď závadu spôsobil zákazník sám.

  4. Ak sa zákazník domnieva, že poskytované služby svojim rozsahom, kvalitou alebo cenou nezodpovedajú podmienkam a preto vykazujú vady, je oprávnený príslušné práva zo zodpovednosti za tieto vady písomne ​​uplatniť u poskytovateľa, a to listom, faxom alebo e-mailom, bez zbytočného odkladu po ich zistení.

  5. Uplatnenie reklamácie nemá vplyv na výšku a splatnosť poplatkov objednané služby.

  6. Reklamáciu poskytovateľ vybaví v primeranej lehote podľa jej zložitosti a prípadnej technickej alebo administratívnej náročnosti.

 5. Záverečné ustanovenia

  1. Právne vzťahy, vzniknuté na základe týchto Podmienok, sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. K rozhodovaniu sporov, vzniknutých v súvislosti s týmito Podmienkami objednávky SSL certifikátov sú určené príslušné slovenské súdy.

  2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
   Poskytovateľ však vynaloží všetko úsilie na to, aby o zmenách včas Zákazníka informoval.

  3. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. februára 2012