Zásady pre ochranu osobných údajov v spoločnosti ZONER s. r. o.

Dokument Zásady spracovania osobných údajov, ktorý popisuje spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou ZONER s.r.o. a spracovanie pri vydaní SSL/TLS certifikátu nájdete v tomto dokumente.

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť ZONER s.r.o., IČO: 35 770 929, so sídlom Bratislava, Jaskový rad 5, PSČ 831 01, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 19487/B, kontaktná e-mailová adresa: admin@zoner.sk (ďalej tiež len „spoločnosť“), poskytuje svoje služby v súlade s platnou legislatívou a s osobnými údajmi zákazníkov nakladá v súlade s platnými právnymi predpismi. Spoločnosť je správcom.

Týmto dokumentom poskytujeme zákazníkom informácie o spracovávaní ich osobných údajov a o ich súvisiacich právach a povinnostiach. Tento dokument môže byť podľa potreby revidovaný a aktualizovaný.

Vyhlasujeme, že všetky interné procesy, týkajúce sa spracovania osobných údajov prebiehajú v súlade so zákonom č. 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a po 25. 5. 2018 taktiež v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), inak známom ako GDPR.

Pri spracovaní osobných údajov dodržiavame zásady zákonnosti spracovania osobných údajov a ďalej sa zameriavame na zákonnosť, korektnosť, transparentnosť, obmedzenie účelu, minimalizáciu údajov, presnosť, obmedzenie uloženia, integritu a dôvernosť osobných údajov.

Spoločnosť spracováva osobné údaje ručne aj automatizovane. Spoločnosť vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných, tak aj automatizovaných, pri ktorých prichádza k spracovaniu osobných údajov.

Aké údaje spracovávame a prečo?

Zaväzujeme sa k tomu, že nebudeme od vás požadovať väčší rozsah údajov, ako je nevyhnutne nutné na dosiahnutie každého z nižšie uvedených účelov.

Ak sa rozhodnete využívať služby, ponúkané spoločnosťou ZONER s.r.o., podmienkou na ich objednanie, čo znamená utvorenie zmluvy so spoločnosťou, je pri vytvorení zákazníckeho účtu poskytnutie nasledujúcich osobných údajov: meno, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, prihlasovacie meno a heslo. Tieto osobné údaje musíme spracovávať za účelom vašej identifikácie, autorizácie a prevádzkovania vášho zákazníckeho účtu, bez ktorého nie je možné využívať naše služby. Spracovania osobných údajov, nutných na prevádzku zákazníckeho účtu, vykonávame aj po ukončení poskytovania služieb, a to za účelom možnosti objednávky ďalších služieb bez nutnosti vytvárať nový zákaznícky účet, pretože je to v záujme našej spoločnosti.

Pre účely objednania služieb, ich poskytovania a vašu identifikáciu spracúvame tiež vaše osobné údaje: meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo (všetky tieto údaje ďalej môžu byť označované len ako „základné identifikačné údaje“) a prípadne ďalšie osobné údaje (napr. zo vzájomnej emailovej alebo telefonickej komunikácie), ktoré od vás v súvislosti s poskytovanou službou získame a ktorých spracovanie je nutné pre poskytovanie danej služby. Tieto osobné údaje musíme spracovávať za účelom poskytovania vami objednaných služieb a bez ich spracovania nie je možné vám tieto služby poskytovať.

Tu je výpis ďalších osobných údajov, ktoré spracovávame v súvislosti so službou SSLmarket:

 • IP adresa prístupu

Spracovanie hore uvedených osobných údajov je nutné na uzatvorenie a/alebo plnenie zmluvy a nevyžaduje teda váš súhlas. Právnym základom pre toto spracovanie je nevyhnutnosť pre splnenie zmluvy. Tieto osobné údaje nám nemusíte poskytnúť, každopádne ak nám tieto údaje neposkytnete alebo nebudete súhlasiť s ich spracovaním na uvedené účely, budeme nútení uzatvorenie zmluvy s vami odmietnuť. Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

V súvislosti s poskytovanými službami spracovávame tiež vaše osobné údaje, týkajúce sa poskytovaných služieb, najmä teda údaje o druhu poskytovaných služieb, ich rozsahu a cene a informácie o platobnej morálke. Všetky, v tomto odseku uvedené údaje, získavame v súvislosti s poskytovaním služieb a v spojení so základnými identifikačnými údajmi ich spracovávame za účelom zlepšovania poskytovaných služieb a/alebo pre prípad ochrany záujmov našej spoločnosti (vrátane prípadného vymáhania našich oprávnených nárokov alebo ochranu práv našej spoločnosti v súdnom alebo inom konaní). Vzhľadom na to, že sa teda jedná o spracovanie, nevyhnutné pre účely oprávnených záujmov našej spoločnosti, nevyžaduje sa váš súhlas. Právnym základom pre toto spracovanie je nevyhnutnosť pre účely oprávnených záujmov našej spoločnosti. Prevádzkovateľ sleduje oprávnený záujem možnosti sledovania poskytnutých služieb zákazníkovi a sledovania jeho platobnej morálky. Tieto údaje získavame nepriamo, následok neposkytnutia alebo nemožnosti ich použitia nevieme sledovať platobnú morálku svojich zákazníkov a služby, ktoré si objednali.

Osobné údaje našich zákazníkov ďalej spracovávame rovnako z dôvodov plnenia právnych povinností. Z dôvodov, vyžadovaných zákonom o účtovníctve, a ďalšími právnymi predpismi najmä z oblasti daní, uchovávame dokumenty (v elektronickej alebo papierovej podobe) obsahujúce osobné údaje, najmä faktúry a dokumenty, z ktorých vyplýva právny dôvod na vystavenie faktúry, počas zákonom stanoveného času. Osobné údaje spočívajúce v prevádzkových, lokalizačných údajoch a záznamoch (tzv. logy), ktoré sú vytvárané alebo spracovávané pri zabezpečovaní verejných komunikačných sietí a pri poskytovaní verejne dostupných služieb elektronických komunikácií, a s tým súvisiace IP adresy, sme povinní ukladať na základe zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách (zákon o elektronických komunikáciách). Po uplynutí zákonom stanovenej lehoty (viď nižšie) tieto osobné údaje už pre tento účel spracovávať nebudeme. Právnym základom pre toto spracovanie je splnenie právnych povinností. Vzhľadom na to, že tieto údaje od vás v súvislosti s poskytovanými službami musíme vyžadovať, resp. musíme ich získavať z iných zdrojov, pretože je to potrebné na splnenie zákonných povinností, odmietnutie ich poskytnutia alebo nesúhlas s ich spracovaním by mal za následok, že by sme s vami nemohli uzatvoriť zmluvu a poskytovať vám služby.

Osobné údaje zákazníkov používame rovnako na zasielanie upozornení k SSL/TLS certifikátom, prevádzkových správ a pre zasielanie nášho Newslettera. Nikdy neposkytujeme osobné údaje pre marketingové účely tretích subjektov. Osobný údaj, ktorým je e-mailová adresa, spracúvame za účelom elektronického zasielania našich oznámení, týkajúcich sa produktov našej spoločnosti, a to bez vášho súhlasu v súlade s právnymi predpismi, pretože je to v oprávnenom záujme našej spoločnosti. Podmienkou zasielania Newslettera, ktorý môže obsahovať obchodné oznámenie, je, že zákazník má jasnú a zreteľnú možnosť jednoduchým spôsobom a zadarmo odmietnuť súhlas s takýmto využitím e-mailovej adresy. Ak nám oznámite, že so zasielaním týchto oznámení, označených ako Newsletter, nesúhlasíte, prestaneme za týmto účelom vaše osobné údaje spracovávať. Právnym základom pro toto spracovanie je nevyhnutnosť pre účely oprávnených záujmov našej spoločnosti. Prevádzkovateľ sleduje oprávnený záujem opätovnej možnosti ponuky svojich produktov alebo služieb, ktoré sú podobné produktom alebo službám, ktoré si už zákazník objednal. Neposkytnutie údajov by malo za nemožnosť informovania zákazníkov o nových produktoch a službách a celkové informovanie zákazníkov.

V prípade, že na svojom koncovom zariadení pri návšteve webových stránok našej spoločnosti udelíte súhlas s ukladaním cookies, spracúvame o vás záznamy správania z cookies súborov, umiestnených na webových stránkach našej spoločnosti, a to pre účely lepšej prevádzky týchto internetových stránok. Právnym základom pro toto spracovanie je váš súhlas. Obmedzenie cookies môže mať vplyv na funkčnosť vašej stránky.

Ako dlho sú osobné údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje spracovávame len počas trvania účelu spracovania osobných údajov.

Osobné údaje, ktoré sú nutné na vedenie zákazníckeho účtu, budú za účelom vedenia zákazníckeho účtu spracovávané počas poskytovania služieb. V prípade, že zákazník aj po skončení poskytovania služieb nezruší svoj zákaznícky účet, budeme aj naďalej spracovávať jeho osobné údaje, ktoré sú nutné k tomu, aby sme jeho zákaznícky účet mohli viesť, a to počas 3 rokov.

Prevádzkové a lokalizačné záznamy, ktoré nám ukladá zákon spracovávať, sú uchované počas 6 mesiacov na základe zákonného dôvodu plnenia právnych povinností, ktoré nám ukladá zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách (zákon o elektronických komunikáciách).

Naše webstránky využívajú súbory cookies na získavanie anonymných štatistických informácií o návštevníkoch webu, zapamätanie si užívateľských nastavení, pre nevyhnutné fungovanie webových stránok. Súbory cookie sa budú používať iba na uvedený účel. Udelený súhlas s cookie sa dá jednoducho odobrať pomocou nastavení na tejto stránke.

 1. Microsoft: systémové cookies, ktoré držia session mažú sa po 30 minútach od nečinnosti užívateľa, Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA

 2. Facebook: Tracking, Remarketing, sledovanie konverzie, obsluha like a share buttonov na blogu + mechanizmus komentárov,uchovávajú sa po dobu ktorú určí poskytovateľ danej služby (3 mesiace), Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland

 3. Google Analytics: Tracking a analýza správania na webe, získavanie anonymizovaných štatistických údajov o používaní webovej stránky,uchovávajú sa po dobu, ktorú určí poskytovateľ danej služby (6 mesiacov), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

 4. AdWords: Tracking, Remarketing, sledovanie konverzie, identifikácia v rámci reklamnej siete Google AdWords, opätovné cielenie reklamy na základe akcie používateľa (remarketing), uchovávajú sa po dobu ktorú určí poskytovateľ danej služby (24 mesiacov), Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Po ukončení poskytovania objednanej služby a po zániku všetkých súvisiacich záväzkov z uzatvorenej zmluvy (vrátane prípadnej záruky) prestaneme vaše osobné údaje pre tento účel spracovávať a vymažeme ich, ak tieto osobné údaje alebo niektoré z nich nie sú spracovávané pre iný účel.

Pokiaľ spracúvame osobné údaje z dôvodu plnenia právnej povinnosti, spracovávanie na tento účel ukončíme po uplynutí stanovenej lehoty.

Sú osobné údaje poskytované tretím osobám?

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám je nutné pre objednanie a vystavenie SSL/TLS certifikátu pre jeho žiadateľa. Konkrétne osobné údaje žiadateľa o certifikát (organizačný kontakt a technický kontakt) sú poskytované certifikačnej autorite DigiCert (DigiCert, Inc., 2801 North Thanksgiving Way, Suite 500, Lehi, Utah 84043, USA) na vykonanie overenia, a to v rozsahu:

 • meno a priezvisko,

 • adresa (zamestnanie, ak o certifikát žiada firma),

 • e-mailová adresa,

 • telefónne číslo fyzickej osoby

Poskytnutím osobných údajov správcovi DigiCert, Inc. prichádza k poskytnutiu osobných údajov mimo EU. K poskytnutiu prichádza výhradne na základe výslovného a preukázateľného súhlasu zákazníka s poskytnutím týchto osobných údajov, nutných na získanie SSL/TLS certifikátu. Ochrana osobných údajov na území mimo EU je zaručená účasťou spoločnosti DigiCert, Inc. v programe Privacy Shield, v ktorom bude aktívna najneskôr k 25.5.2018.

Osobné údaje poskytujeme len v rozsahu nevyhnutnom pre poskytnutie objednanej služby. K tomuto nakladaniu s osobnými údajmi sme oprávnení bez vášho súhlasu, pretože by sme v opačnom prípade neboli schopní splniť zmluvu a vám požadovanú službu poskytnúť. Vždy však sme povinní zabezpečiť, aby tieto tretie osoby dodržiavali všetky povinnosti, súvisiace s ochranou osobných údajov a vaše osobné údaje bez vášho súhlasu nevyužívali za iným účelom. Ak nie je špecifikácia tretej osoby, ktorej budú osobné údaje poskytnuté, uvedená v týchto zásadách, bude vám oznámená pri objednaní služby.

Kto má k osobným údajom prístup?

Prístup k vašim osobným údajom v našej spoločnosti majú len osoby, u ktorých to nutne vyžaduje dosiahnutie účelu, pre ktorý sú osobné údaje spracovávané. Za týmto účelom v našej spoločnosti prebieha pravidelný audit.

Zamestnanci zákazníckej podpory majú prístup len k tým osobným údajom, ktoré potrebujú pre autorizáciu požiadaviek a identifikáciu zákazníka. Tento prístup je nutný pre riadny chod zákazníckej podpory služieb.

Zamestnanci, majúci prístup k osobným údajom sú patrične preškolení o ich ochrane a sú povinní dodržiavať mlčanlivosť.

Aké máte ďalšie práva, súvisiace s ochranou vašich osobných údajov?

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte právo

 1. získať od nás potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, sú alebo nie sú spracovávané,

 2. získať od nás informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanom čase spracovania alebo kritériách pre jeho určenie, o existencii práva požadovať od nás opravu alebo výmaz vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo vznesenie námietky proti tomuto spracovaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od vás, skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EU,

 3. získať od nás kópie vašich spracovávaných osobných údajov, pokiaľ tým nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb,

 4. na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o vás budeme spracovávať,

 5. na výmaz osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, pokiaľ nebudeme schopní preukázať oprávnené dôvody pre ďalšie spracovanie týchto osobných údajov,

 6. na obmedzené spracovanie vašich osobných údajov do času vyriešenia podnetu, pokiaľ budete popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo pokiaľ podáte námietku proti ich spracovaniu,

 7. na oznámenie zo strany našej spoločnosti v prípade opravy, výmazu alebo obmedzenia spracovania osobných údajov; ak príde k oprave alebo výmazu osobných údajov, budeme informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie; na základe žiadosti vám môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch,

 8. na prenositeľnosť údajov, ktoré sa vás týkajú, teda máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo požiadať našu spoločnosť o poskytnutie týchto údajov inému prevádzkovateľovi; to však len vtedy, ak sa spracovanie vykonáva automatizovane a naša spoločnosť tieto údaje získa na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a ak je poskytnutie technicky vykonateľné,

 9. právo vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu našej spoločnosti alebo proti šíreniu obchodných oznámení,

 10. odmietnuť spracovanie vašich osobných údajov pre zasielanie obchodných oznámení,

 11. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ak ich naša spoločnosť spracováva na základe vášho súhlasu; týmto odvolaním súhlasu však nebude dotknutá zákonnosť spracovania, založená na vašom súhlase, udelenom pred jeho odvolaním.

Uplatnenie práv subjektu údajov

V prípade potreby uplatnenia práv subjektu údajov v zmysle Nariadenia, otázok, alebo iných podnetov nás kontaktujte na adrese admin@zoner.sk.

V prípade vašich pochybností o súlade spracovania vašich osobných údajov s právnymi predpismi máte možnosť podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov (viď https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, statny.dozor@pdp.gov.sk.

Tieto zásady sú účinné od 25.5.2018

Posledná aktualizácia: 21.9.2021