Zmluvné podmienky objednávky SSL/TLS certifikátov

Tieto Zmluvné podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri poskytovaní služieb Poskytovateľa (pozri nižšie). Pokiaľ Zákazník v priebehu objednania služby alebo kedykoľvek neskôr vysloví súhlas s týmito Podmienky, stávajú sa súčasťou uzatvorenej zmluvy a zmluvné strany sú povinné sa týmito Podmienkami riadiť.

Úvodné ustanovenie

 1. Spoločnosť ZONER sro vydáva tieto Podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, uzatvorenej medzi:
  ZONER sro, Jaskovy rad 5, Bratislava, 831 01
  IČ: 35770929, DIČ: SK2020212590
  kontatný e-mail admin@zoner.sk a telefón +421 263815273
  (ďalej len "Poskytovateľ") na jednej strane

  a
  zákazníkom
  (ďalej len "Zákazník") na strane druhej
 2. Odoslaním objednávkového formulára Zákazník potvrdzuje svoj záujem o zabezpečenie objednávky, udeľuje svoj súhlas so znením týchto Podmienok a platným cenníkom služieb Poskytovateľa.

 3. Zákazníkom je fyzická osoba staršia ako 16 rokov alebo právnická osoba, ktorá má u spoločnosti ZONER sro registrovaný zákaznícky účet, a ktorej spoločnosť ZONER, s.r.o poskytuje služby na základe objednávky služieb podanej prostredníctvom siete internet alebo písomne, osobne či telefonicky.
 4. Služby Poskytovateľa sú určené len osobám, ktoré dosiahli vek aspoň 16 rokov, lebo Poskytovateľ nie je schopný pri uzatváraní zmluvy prostredníctvom siete Internet overiť, či je osoba mladšia ako 16 rokov s ohľadom na svoj rozumový vývoj schopná posúdiť následky uzavretia zmluvy.

Objednávka

 1. Vykonaním objednávky sa aktivuje príslušný Zákaznícky účet a vytvorí sa Zákazníkov profil, ku ktorému má prístup na adrese https://www.sslmarket.sk/login. Zriadenie a vedenie Zákazníckeho účtu nie je nijako spoplatnené. Zákazník sa zaväzuje urobiť všetky opatrenia, aby zabránil prístupu akejkoľvek tretej osoby k svojmu účtu bez jeho predchádzajúceho súhlasu.
 2. Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s podmienkami pre objednanie, vystavenie a použitie bezpečnostných certifikátov Certifikačnej autority, ktorej certifikát objednáva. Zákazník sa tiež zaväzuje, že sa týmito podmienkami súhlasí a bude sa nimi riadiť. Podmienky vydávajúce CA DigiCert sú k dispozícii na týchto webových stránkach a platia pre všetky značky CA - RapidSSL, Thawte , GeoTrust a Secure Site. Všetky ostatné súvisiace dokumenty sú k dispozícii v Legal Repository na digicert.com.
 3. Zákazník odoslaním objednávkového formulára a následným potvrdením Podmienok výslovne potvrdzuje, že je oboznámený s tým, že:
  1. Spoločnosť Zoner s.r.o spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona č.18/2018 Zb. O ochrane osobných údajov a v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov 2016/679 známym ako GDPR (ďalej ako Nariadenie). S kompletnými informáciami o spracovaní osobných údajov spoločnosťou Zoner s.r.o. sa zákazník zoznámil v dokumente Zásady spracovania osobných údajov .
  2. Zákazník poskytne také údaje, ktoré sú aktuálnymi, pravdivými a úplnými informáciami podľa príslušných požiadaviek v objednávke, a že sa nedopustí porušenia práva na ochranu osobných údajov tým, že uvedie údaje, či meno inej osoby bez jej predchádzajúceho súhlasu.
  3. Zákazník Berie na vedomie, že spracovanie osobných údajov je zákonné a prebieha na základe právneho dôvodu z titulu plnenia zmluvy. Tým je zaručená zákonnosť spracovania osobných údajov. Pre tento účel spracovania Poskytovateľ nepotrebuje súhlas Zákazníka. Osobné údaje sú spracované v tomto rozsahu:
   • Meno a priezvisko
   • Adresa
   • Telefónne číslo
   • E-mailová adresa
  4. Osobné údaje Poskytovateľ spracováva po dobu trvania služby. Po skončení toho zákonného dôvodu sú údaje na užívateľskom účte anonymnými. Výnimkou je iba prípad, keď má pre ďalšie spracovanie osobných údajov Zákazníka Poskytovateľ oprávnený záujem.
  5. Poskytovateľ je oprávnený, v zmysle zákona č.480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v platnom znení, a v rámci oprávneného záujmu na spracovanie osobných údajov podľa Nariadenia, zasielať Zákazníkom e-mailové a SMS správy vzťahujúce sa na plnenie objednaných služieb, vrátane správ obsahujúcich informácie o iných službách Poskytovateľa.
  6. Poskytovateľ je oprávnený identifikovať Zákazníka, ak si to vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní alebo ak je taká identifikácia nutná podľa platných právnych predpisov.
 4. Zákazník sa zaväzuje vynaložiť všetko úsilie pre dokončenie vystavenie objednaného SSL/TLS certifikátu a zaväzuje sa maximálne spolupracovať s Certifikačnou autoritou, ktorá daný certifikát vystavuje.
 5. Ak nebude Poskytovateľ schopný zabezpečiť uhradenú objednávku z dôvodu zamietnutia CA, budú Zákazníkovi vrátené všetky úhrady v plnom rozsahu.

 6. V prípade nespolupráce so zabezpečením uhradenej objednávky alebo z dôvodu nečinnosti Zákazníka môže Poskytovateľ objednávku po 30 dňoch od posledného upozornenia zrušiť a vrátiť úhradu objednávky poníženú o 10 % ceny objednávky, minimálne však o 20 € menej.

 7. Digitálne certifikáty štandardu X.509 sú vydávané elektronicky av tejto podobe sú zákazníkovi doručené. Plnenie uhradenej objednávky - vydaný certifikát - je doručený zákazníkovi e-mailom, následne je k dispozícii na stiahnutie v zákazníckom účte.

Ostatné ustanovenia

 1. Poskytovatel sa zaväzuje zabezpečiť údaje a databázu proti zneužitiu, v prípade odovzdania údajov tretím osobám v súlade so zákonom a týmito Podmienkami však Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za ich prípadné zneužitie, okrem zodpovednosti stanovené zákonom.

 2. Poskytovatel e oprávnený odstrániť Zákazníkov účet v prípade, že:

  1. Poskytovatel má dôvodné podozrenie, že Zákazník ho používa v rozpore s platnými zákonmi a všeobecne záväznými etickými a morálnymi princípmi spoločnosti alebo dobrými mravmi, alebo má slúžiť porušovanie práv tretích osôb alebo k páchaniu alebo napomáhaniu trestnej činnosti.

  2. Zákazník poruší povinnosti ustanovené v Podmienkach alebo povinnosti stanovené certifikačnými autoritami.
 3. Zákazník je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho Zákazníckeho účtu alebo zmenu či vymazanie všetkých údajov z databázy, a to prostredníctvom žiadosti zaslanej na emailovú adresu admin@zoner.sk.
Reklamácie a odstraňovanie porúch a závad

 1. Zákazník je povinný poskytovateľovi oznámiť chybne objednané služby alebo závady na strane poskytovateľa okamžite po ich zistení. Táto oznamovacia povinnosť platí aj pre poskytovateľa.

 2. V prípade, že mu v tom nebránia objektívne dôvody, sa poskytovateľ zaväzuje odstrániť závady na svojej strane, pokiaľ znemožňujú zákazníkovi využívať objednané služby.

 3. Náklady na odstránenie závad nesie poskytovateľ s výnimkou prípadov, keď závadu spôsobil Zákazník sám.

 4. V prípade, že sa Zákazník domnieva, že poskytované služby svojim rozsahom, kvalitou alebo cenou nezodpovedajú podmienkam, a preto vykazujú vady, je oprávnený príslušné práva zo zodpovednosti za tieto vady písomne ​​uplatniť u Poskytovateľa, a to listom alebo e-mailom, bez zbytočného odkladu po ich zistení.

 5. Uplatnenie reklamácie nemá vplyv na výšku a splatnosť poplatkov objednané služby.

 6. Reklamáciu Poskytovateľ vybaví v primeranej lehote podľa jej zložitosti a prípadnej technickej alebo administratívnej náročnosti.
Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy vzniknuté na základe týchto Podmienok  sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.Na rozhodovanie sporov vzniknutých v súvislosti s týmito Podmienkami objednávky SSL/TLS certifikátov sú určené príslušné slovenské súdy.

 2. Tieto zmluvné podmienky nahradzujú v plnom rozsahu všetky predchádzajúce zmluvné podmienky vzťahujúce sa k službám Poskytovateľa

 3. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Ústredný inšpektorát  Slovenskej obchodnej inšpekcie   P. O. BOX 29  Prievozská 32  827 99  Bratislava.

 4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, a to najmä s ohľadom na legislatívne zmeny, z dôvodu vývoja či prevádzkových požiadaviek služieb Poskytovateľa. O zmenách Podmienok je Poskytovateľ povinný Zákazníka informovať najmenej 30 dní pred účinnosťou zmien. Spolu s informáciou o zmene bude Zákazníkovi poskytnutá možnosť súhlasiť s novým znením Podmienok alebo ho odmietnuť a zmluvu vypovedať v lehote 3 mesiacov.

 5. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 3. ferbruár 2023.