Postup overenia EV (Extended Validation) SSL certifikátov

Uvedený postup overenia se týka SSL certifikátov:

Na zabezpečenie najvyššej bezpečnosti je postup overenia EV SSL certifikátu dôkladnejší a všetky informácie sú overované z viacerých zdrojov.
Z toho dôvodu vystavene trvá dlhšie, než u bežného OV (Organization Validation) certifikátu. Proces spočívá v štyroch krokoch overenia žiadateľa o certifikát. Overenie majiteľa domény, overenie spoločnosti žiadateľa, overenie zamestnaneckého pomeru kontaktnej osoby a finálne telefonické overenie kontaktnej osoby.

Overenie domény

Zhoda majiteľa domény s žiadateľom certifikátu sa overuje v dostupných databázach správcov domén.
(pri doméne SK z registra združenia SK-NIC)

Overenie spoločnosti

Informácie o spoločnosti, ktorá bude majiteľom SSL certifikátu, sa overujú v obchodnom registre.

Overenie zamestnaneckého pomeru kontaktnej osoby

Zamestnanecký pomer kontaktnej osoby sa overuje pomocou dodaného formulára od certifikačnej autority, ktorý potvrdzuje kompetentná osoba v organizácii (HR manažer, vedúci, ...). Táto osoba je následne potvrdená telefonickým overením.

Telefonické overenie

Kontaktné telefónne údaje certifikačná autorita získava z verejných telefónnych zoznamov (www.zlatestranky.sk). Následné verbálne overenie autorizačnej osoby prebieha štandardne v anglickom jazyku a trvá cca. jednu minútu.

Ak certifikačná autorita nie je schopná niektoré informácie verejne dohľadať, vyžiada si dodatočné overenie pomocou formulárov.
Vystavenie certifikátu sa tak predlžuje o čas dodatočného overovania.

Akonáhle bude proces overenia dokončený, je vygenerovaný SSL certifikát zaslaný na e-mail technického kontaktu, prípadne ho kedykoľvek získate po prihlásení na váš zákaznícky účet.